Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Medezeggenschap

Medezeggenschap

De MR is een zelfstandig orgaan dat op basis van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) een overlegpartner is van de directie. De MR van de Julianaschool bestaat uit 3 ouders (oudergeleding) en 3 leerkrachten (personeelsgeleding). De directie is geen lid van de MR maar overlegpartner. Het overleg met de directie vindt maandelijks plaats in de MR-vergadering. In dit overleg wordt gesproken over het onderwijs-, personeelsorganisatie-en financieel beleid dat binnen de school gevoerd wordt.

De MR werkt binnen de kaders van de wet op de medezeggenschapsraad en heeft bij veel bestuurlijke zaken instemming- of adviesrecht. Het gaat bijvoorbeeld over benoemingsprocedures, wijzigingen in personeelsbeleid, ARBO- beleid etc.

De schoolleiding houdt de MR op de hoogte van het te ontwikkelen en gehanteerde beleid en over ontwikkelingen of gebeurtenissen binnen de school die meer dan een individueel geval betreffen.

De MR vergadert 5 à 6 keer per jaar over diverse schoolzaken en adviseert het verenigingsbestuur en de directie van de school, gevraagd en ongevraagd.

De vergaderingen zijn openbaar en de notulen van deze vergaderingen kunt u opvragen bij de secretaris.  

Voor VPCO als geheel functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die dezelfde rechten heeft als de MR voor zaken die alle scholen van VPCO aangaan. De GMR neemt in die gevallen de taak over van de individuele MR-en.

Het bestuur voert het overleg met de GMR.

Namens de Koningin Julianaschool hebben een ouder en een teamlid zitting in de GMR.

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad geleding ouders

Heidi ten Hoeve (voorzitter)
Joep Bisschops
Arianne Koeman

Op dit moment is er een vacature oudergeleding namens de school in de GMR.

Medezeggenschapsraad geleding leerkrachten

Ciska Dijksterhuis
Anita Schippers

Natascha Boonen (secretaris)

Netty Bosse vertegenwoordigt de school namens het team in de GMR 

Vergaderdata (onder voorbehoud)

De vergaderingen zijn openbaar en de notulen van deze vergaderingen kunt u opvragen bij de secretaris van de MR of hieronder downloaden.

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot vorming of toepassing van beleid op school of als u zelf belangstelling heeft voor een rol in de MR, kunt u contact opnemen met een lid van de MR of via mr@koninginjuliana.nl. Wij stellen uw inbreng zeer op prijs. U kunt een vertrouwelijke behandeling en directe aanpak van ons verwachten.

Jaarverslagen
Jaarverslag 2018-2019

Notulen 2019-2020
Notulen 26-06-2019