Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Oudercommissie

Oudercommissie

Door het schoolbestuur is bepaald, dat op elke school een oudercommissie werkzaam is. De oudercommissie bevordert de relatie tussen ouders, de medezeggenschapsraad, de school en het bestuur. In de OC zitten vertegenwoordigers van de ouders en van het schoolteam. Na verkiezingen kunnen ouders lid worden van de commissie. De OC verleent medewerking aan allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten. Daarnaast kan de commissie advies geven aan de medezeggenschapsraad, de schoolleiding en het schoolbestuur over alle zaken, die de school betreffen.

Namen van de leden van de Oudercommissie:

Voorzitter: Arnoud Schaffers

Secretaris: Marja van de Glind (oc@koninginjuliana.nl)

Penningmeester: Diana Luiting

Leden: Erwin Mooi, Marja van de Glind, Diana Luiting, Arnoud Schaffers en Mariska Evers

Namens het team:
Anita Schippers en Marina van den Berg
 

Ouderbijdrage

Ieder jaar, aan het begin van het nieuwe schooljaar, vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders. Deze (vrijwillige) ouderbijdrage bedraagt per kind € 18,50 voor een heel jaar.

Graag overmaken op: NL84 RABO 0317 7763 63 t.n.v. PCB Koningin Juliana, Ermelo. Onder vermelding van de naam(namen) en groepsnummer(s) van uw kind(eren).

De ouderbijdrage wordt o.a. besteed aan:

 • Schoolabonnement bibliotheek
 • Kunst/cultuurprojecten
 • Sinterklaasfeest
 • Kerst- en Paasfeest
 • Laatste schooldag
 • Sportactiviteiten
 • Collectieve ongevallenverzekering
 • Attenties in geval van langdurige ziekte van leerlingen
 • Onkosten op ouderavonden
 • Afscheid groep 8
 • Bijzondere gebeurtenissen in het belang van het onderwijs.