Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Verzuimprotocol

Verzuimprotocol

Hoe om te gaan bij een aanvraag voor extra verlof.

In de leerplichtwet staat dat ouders/verzorgers er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan. De gemeente heeft de taak dat te controleren. Extra verlof is dan ook alleen mogelijk in bijzondere gevallen.

Extra verlof kan aangevraagd worden  in de volgende situaties:

 1. Als een leerling meedoet aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Als richtlijn geldt: één dag vrij.
 2. Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen en het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van een schooljaar. Extra vakantieverlof wordt uitsluitend en alleen verleend wanneer het op grond van de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers niet mogelijk is om in de schoolvakanties op vakantie te gaan. In voorkomende gevallen zal er een werkgeversverklaring gevraagd worden waaruit het bovenstaande blijkt.
 3. Er mag geen vrij gegeven worden in bijvoorbeeld de volgende gevallen: familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkopere periode, het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden, eerder vertrek of latere terugkeer in verband met de (verkeers)drukte, als broers/zussen uit het gezin op een andere school zitten en al vrij hebben.
 4. Tenslotte is er verlof mogelijk als er belangrijke omstandigheden zijn. Voor een aantal omstandigheden zijn de volgende richtlijnen opgesteld:

Het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dat niet buiten schooltijd kan

 • Verhuizing
 • Het bijwonen van het huwelijk van familie tot en met de 4e graad (broers/zusters, ouders, (over)grootouders, ooms/tantes, neven/nichten).
 • Bij ernstige ziekte van familie tot en met de 3e graad (broers/zusters, ouders, (over)grootouders, ooms/tantes).
 • Bij overlijden van familie tot en met de 4e graad.
 • Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders.
 • Bij een 12 ½-, 25-, 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders.
 • Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen (geen vakantieverlof).

 

de duur van de verplichting

 

 • ten hoogste 1 dag
 • voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of het huwelijk in of buiten uw woonplaats wordt gesloten

 

 • duur in overleg met de directeur

 

 

 • duur in overleg met de directeur

 

 • ten hoogste 1 dag

 

 • ten hoogste 1 dag.

Afwijking van de duur van het verlof is mogelijk, maar het uitgangspunt bij het verzoek en de beslissing moet zijn: is het verlof in het belang van de leerling?

NB: geen belangrijke omstandigheden zijn bijvoorbeeld een verjaardag van een familielid, een nationale feest- of gedenkdag van een ander land en vakantie. 

Afspraken:

 1. Verlof tot en met 10 schooldagen dient minimaal 2 weken van tevoren aangevraagd worden bij de directeur van de school. De directeur neemt de beslissing over het toekennen van dit verlof.
 2. Verlof op grond van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen dient minimaal 1 maand van tevoren aangevraagd worden bij de leerplichtambtenaar tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is.