Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Onderwijs Zorgkoepel Noord-Veluwe (OZK)

De Onderwijszorgkoepel Noord Veluwe (OZK NV) is een samenwerkingsverband waarbinnen de aangesloten partijen afspraken maken om de onderwijszorg en jeugdzorg voor kinderen en jeugdigen van 4 t/m 20 jaar zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De afspraken hebben tot doel de kinderen en jeugdigen een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen laten volgen en voor hen passend onderwijs mogelijk te maken als dat nodig is.

Visie

Passend Onderwijs betekent dat alle leerlingen naar school gaan en dat zij een passend onderwijs- en zo nodig ook een adequaat zorgaanbod krijgen. We realiseren ons dat er grenzen zijn aan ons onderwijs-zorgaanbod. Daarbij denken we aan leerlingen met ernstige leer- en gedragsstoornissen die vaak in instellingen verpleegd worden. Wij doen er alles aan om het onderwijs-zorgaanbod thuisnabij te realiseren.
De partners in de regio herkennen elkaar in het willen inspelen op de specifieke onderwijszorgbehoeften van kinderen en jongeren met een accent op preventie. Hierbij hanteren wij als uitgangspunt: één kind (jongere) en één goed afgestemd plan, dat door de samenwerkende partners uitgevoerd zal worden.

We delen de wens om:

  • transparant te zijn in procedures,
  • expertise te ontwikkelen en te delen,
  • met elkaar en met ouders/verzorgers samen te werken,
  • goed functionerende bestaande structuren te respecteren
  • uitgangspunt voor ons is dat ieder kind en elke jongere recht heeft op onderwijs en zorg op maat.

Toelaatbaarheid speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs

Ook binnen Passend Onderwijs kan de beste plek voor een kind een plaats in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs zijn. Met name als het basisonderwijs de onderwijsbehoeften van het kind niet kan beantwoorden.

In dat geval kan de school (of het schoolbestuur) na goed overleg met de ouders een aanvraag voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs bij de Onderwijszorgkoepel indienen.

In de Procedure Toelaatbaarheid van de Onderwijs Zorgkoepel (OZK) vindt u een uitgebreide omschrijving van de procedure en de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen. Klik hier voor deze procedure.

Schoolbesturen of schooldirecteuren kunnen een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring indienen.

Klik hier voor een aanvraagformulier.