Spechtstraat 49, Ermelo. TEL 0341-552284

Taak intern begeleider

Taak intern begeleider

Het is de taak van de interne begeleider (IB-er) de leerkrachten behulpzaam te zijn. De IB-er bespreekt de resultaten van de toetsen met de groepsleerkracht, helpt bij het ontwikkelen en zoeken naar speciaal orthodidactisch materiaal voor bepaalde leerlingen. Soms is het even helpen bij het weer op gang brengen van gestagneerde ontwikkeling op leerling- en/of klassenniveau. De IB-er draagt zorg voor de toetsmomenten, de toetsverwerking en de uitwerking ervan richting leerkracht en het  leerlingvolgsysteem. 

Soms is het nodig om voor bepaalde leerlingen een handelingsplan op te stellen. Daarin staat wat er aan extra begeleiding gegeven moet worden. Dat kan nodig zijn, omdat het niet zo goed gaat, of omdat het juist heel erg goed gaat. De kinderen krijgen dan leerstof op hun eigen niveau aangeboden. Meestal voert de groepsleerkracht het handelingsplan zelf uit. 

Op de Koningin Julianaschool hebben we een orthotheek. Daarin kan de leerkracht extra hulpmiddelen vinden om kinderen te helpen. 

Soms is het nodig externe hulp in te roepen van de Schooladvies- en begeleidingsdienst.  Deze dienst heeft tot taak de scholen te begeleiden en te adviseren. Deze taak bestaat voornamelijk uit het testen en observeren van leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. Indien nodig wordt een speciaal hulpprogramma voor deze kinderen opgezet.

Wanneer dit voor een leerling noodzakelijk is, wordt u als ouder hier altijd van op de hoogte gesteld.
Soms lukt het een kind niet de gestelde doelen te halen. Dan kunnen we besluiten om het kind een groep over te laten doen. Een andere mogelijkheid is een verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs.