Onze leerlingen

Op de Koningin Julianaschool hebben we veel zorg en aandacht voor de onderwijsbehoeften van leerlingen. Wat heeft u w kind nodig bij het onderwijs. We werken met moderne methoden en hebben een uitdagend onderwijsaanbod voor verschillende niveaus. De intern begeleider (ib-er) bewaakt en coördineert de zorg voor leerlingen. 

Op de Koningin Julianaschool gebruiken we in de onderbouw het leerlingvolgsysteem BOSOS om de observaties t.a.v. de ontwikkeling van de kinderen logisch en overzichtelijk in beeld te brengen. In de groepen 3 t/m 8 doen we dat met ParnasSys voor de vakken rekenen, spelling, technisch en begrijpend luisteren/ lezen. Wij zijn een kanjerschool en gebruiken op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen het leerlingvolgsysteem dat hoort bij de kanjertraining; Kanvas  

Dyslexie/dyscalculie

We volgen de spelling, lees en rekenontwikkeling van de kinderen met behulp van observaties door de leerkracht en toetsen. Als we merken dat een kind achterblijft in de ontwikkeling  worden er extra interventies voor hulp ingezet.  Dit kunnen zijn verlengde instructie, begeleide inoefening en extra automatiseringsoefeningen. Als dit niet voldoende helpt en er sprake is van langdurig hardnekkige problemen, wordt een verdiept onderzoek naar dyslexie (lezen/ spelling) of dyscalculie (rekenen) overwogen.  

Doubleren, verdiepen of versnellen

Kinderen komen naar school om te leren, om zich te ontwikkelenLeerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van acht jaar. Tijdens de acht schooljaren is de leerstof zo op elkaar afgestemd, dat doorgaande ontwikkeling mogelijk is. Het is echter mogelijk dat een leerling een vertraagde dan wel versnelde ontwikkeling doorloopt en meer of minder tijd nodig heeft voor de basisschool dan acht jaar. Samen met de ouders wordt een zorgvuldige afweging gemaakt voor een gedegen besluit hierover. Als besloten wordt tot een doublure dan vindt dit meestal plaats in de groepen 2, 3, en 4.  Soms ontwikkelt een leerling zich heel snel, we passen dan het onderwijsprogramma aan met verdiepingsstof en een plaats in onze plusklas. In het uiterste geval kan een leerling in aanmerking komen  voor versnellen (een jaar overslaan) of vervroegd doorstromen.

Individuele leerlijn op basis van het ontwikkelingsperspectief (OPP)

Als blijkt dat een leerling een gemiddelde achterstand van minimaal 10 onderwijsmaanden op één of meerder vakgebieden heeft,  kan in overleg met school en de ouders besloten worden niet te doubleren; de leerling gaat door in de eigen groep. De leerling krijgt dan een eigen leerlijn in combinatie met een ontwikkelperspectief. In een ontwikkelperspectief  staat welke leerstof we de leerling aanbieden en  wat het verwachte eindniveau wordt van de leerling. Het plan wordt ten minste twee keer per jaar met ouders, leerkrachten en intern begeleider geëvalueerd. 

Meerbegaafden - Plusgroepen

Kinderen met een versnelde ontwikkeling krijgen in principe verdieping binnen de groep aangeboden.  Tijdens de leerling besprekingen met de ib-er en in overleg met de hoogbegaafdheidscoördinator wordt besproken of een kind met excellente resultaten in de plusgroep wordt geplaatst. Ook de ouders worden bij dit besluit betrokken. Bij de kinderen die al in de plusgroep zitten wordt gekeken of continuïteit geboden is. In de groepen 6, 7 en 8 wordt daarnaast Spaans gegeven. Er is een beginnerscursus en een cursus voor gevorderden.  

NT2 leerlingen

Op de Koningin Julianaschool zitten verschillende kinderen voor wie Nederlands de tweede taal is; thuis wordt en andere taal gesproken, dit noemen we NT2.  We hebben op onze school een methode voor het leren van de Nederlandse taal. Een groot aantal van onze NT2 leerlingen als asielzoeker ingestroomd.  

Als een nieuwkomer aangemeld wordt, gaat dit over het algemeen via vluchtelingenwerk. Samen met ouders volgt een intake, waarbij gekeken wordt naar o.a. leeftijd, schoolloopbaan, huidige taalvaardigheid in het Nederlands en letterschrift beheersing. Op basis hiervan wordt bepaald in welke groep de leerling geplaatst wordt. Over het algemeen bij leeftijdsgenoten, soms een groep lager. Doel is altijd om een nieuwkomer zo snel mogelijk met zoveel mogelijk vakken met de groep mee te laten doen, met name mondeling. Dit lukt bij jonge kinderen sneller dan bij oudere leerlingen. Daar waar het niet mogelijk is om het niveau van de groep te volgen wordt een aangepast programma op maat samengesteld. 

Externe partners

Op de Koningin Julianaschool staan we in contact met verschillende externe partners. zoals de logopedist, de jeugd– en gezinswerkers, de schoolverpleegkundige en de schoolarts en het CJGEr worden door de schoollogopedist en schoolverpleegkundige op een aantal vaste momenten onderzoeken gedaan.  
Daarnaast kunt u, om te voorkomen dat een klein probleem groot wordt, met de jeugd- en gezinswerker afspreken voor een gesprek.  

We werken ook samen met de ambulante begeleiders van verschillende clusters. Binnen de Stichting werken twee orthopedagogen die de leerkrachten extra kunnen ondersteunen bij gedrag- en leerproblemen. In voorkomende gevallen krijgen we ondersteuning van de ambulante begeleiders voor kinderen met spraak/ taalstoornissen of een lichamelijke handicap. We streven naar een goede samenwerking waardoor we onze leerlingen de juist zorg kunnen geven.

Koningin Julianaschool

Directeur: Giralda Broekhuizen
Spechtstraat 49
3853 VA Ermelo
Tel: 0341-552284
E-mail: infojuliana@vpcoermelo.nl

Postadres:
Postbus 3030
3850 AG Ermelo

Volg ons op: