Onze kernwaarden

Wij willen dat kinderen die onze school verlaten voldoende zijn toegerust voor een volgende stap in hun ontwikkeling. Ze bezitten kennis en vaardigheden die van belang zijn in de maatschappij van morgen en gebruiken hierbij hun eigen talenten. Wij zetten in op onze kernwaarden: verantwoordelijkheid, enthousiasme, uitdaging en samenwerking. 

Verantwoordelijkheid
Wij voelen ons verantwoordelijk voor het bieden van een rijke leeromgeving met veel aandacht voor de basisvakken zoals rekenen, lezen en taal. Maar we geven de kinderen ook de passende verantwoordelijkheid mee in/voor hun eigen ontwikkeling, waarbij ouders een belangrijke partner vormen.  

Enthousiasme
We zetten ons als team met enthousiasme in voor de ontwikkeling van de leerlingen van onze school en willen dat ook overbrengen op de kinderen. Immers, ontwikkelen doe je pas als er een veilige vertrouwde sfeer is waarbij plezier maken met elkaar een onmisbaar onderdeel vormt.  

Uitdaging
Ontwikkelen gaat nooit zonder uitdagingen. Wij helpen onze leerlingen bij het omgaan met elkaar en met de wereld om ons heen. Omgaan met tegenslagen, leren doorzetten en even wat extra uitdaging of stimulans hoort daar uiteraard bij.  

Samenwerking 
Samen met ons team, met u en uw kind maken wij deze reis, waarbij iedereen op zijn manier en vanuit zijn expertise inzet toont en een bijdrage levert. Samen op weg naar de toekomst!  

Christelijk onderwijs

Onze school is een open christelijke school. We leven en werken vanuit het geloof in God en vertrouwen in elkaar. 

Voor ons betekent dit: 

– respect tonen voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging, seksuele geaardheid en/of huidskleur 

– een veilige sfeer creëren, waardoor kinderen zich goed kunnen ontwikkelen

– een vertrouwensband scheppen tussen ouders en het team 

– omzien naar elkaar 

– leren samenwerken
 

De boodschap van de bijbel geven wij door in de bijbelverhalen die drie keer per week worden verteld. Wij houden kringgesprekken over geloof en levenswijze, waarden en normen en we bidden en zingen. In de hoogste groepen ligt het accent meer op het samen nadenken over wat de bijbelverhalen in onze tijd te zeggen hebben. 

Iedereen is welkom op de Koningin Julianaschool. Wij hebben kinderen op school, waarvan de ouders bewust voor het christelijk onderwijs hebben gekozen. Door het open aannamebeleid kunnen ook leerlingen met andere levensbeschouwelijke achtergronden onze school bezoeken. Wel verwachten wij dat alle kinderen en ouders onze overtuiging respecteren.  

Schoolplan

Het schoolplan beschrijft het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, het financieel/materieel beleid en de kwaliteitszorg voor 2019 – 2023. Het schoolplan geeft aan waar we als school voor staan. Het schoolplan verschijnt eens in de vier jaar en wordt jaarlijks toegesneden op de praktijk. Een schoolplan dient ter verantwoording aan medezeggenschapsraad, bestuur en inspectie. In de schoolgids kunt u lezen hoe het schoolplan wordt vormgegeven in de dagelijkse praktijk.

Onze schooltijden

Wij hanteren een continurooster. 

Maandag
8.30 uur – 14.45 uur

Dinsdag
8.30 – 14.45 uur 

Woensdag
8.30 uur – 12.30 uur

Donderdag
8.30 – 14.45 uur

Vrijdag
Groep 1 t/m 4: 8.30 – 12.00 uur
Groep 5 t/m 8: 8.30 – 14.45 uur

De kinderen hebben tussen de middag 45 minuten pauze. Ze eten in de klas en spelen buiten.

Onze leerlingen

Op de Koningin Julianaschool hebben we veel zorg en aandacht voor de onderwijsbehoeften van leerlingen. Wat heeft uw kind nodig bij het onderwijs. We werken met moderne methoden en hebben een uitdagend onderwijsaanbod voor verschillende niveaus. De intern begeleider (ib-er) bewaakt en coördineert de zorg voor leerlingen. 

Klik op de onderstaande knop voor informatie over de zorg van onze leerlingen m.b.t. dyslexie, individuele leerlijn, meerbegaafden en NT2 leerlingen.

 

Plusgroep

De Koningin Julianaschool heeft als doel dat ieder kind tot zijn recht moet komen. Ieder kind moet zich op zijn of haar niveau kunnen ontwikkelen. Er wordt extra zorg besteed aan kinderen die hoog- of meerbegaafd zijn. 

Uitgangspunten hiervan zijn: 
– Contact met ontwikkelingsgelijken ter bevordering van het sociaal-emotionele welbevinden 
– Verbetering van de werkhouding 
– Optimaliseren van leer- en studievaardigheden 

Voor groep 1 t/m 8 is een leerlijn opgesteld waarbij verschillende leergebieden worden geïntegreerd. Er is een grote variatie in werkvormen en opdrachten.  

De plusleerkracht geeft instructie, stuurt de werkhouding bij, begeleidt en evalueert de processen. 

Kanjerschool

Wij zijn een kanjerschool! Al onze leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers en geven wekelijks kanjerlessen.  

De kanjertraining richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen. 

 

Vieringen

Vanuit de christelijke identiteit van onze school besteden wij veel aandacht aan het kerst- en paasfeest. Kerst vieren we afwisselend in de kerk, in de klas of wandelend door de wijk. Het paasfeest vieren we in de kerk of in de klas. 

Goede doelen 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren dat ze op verschillende manieren mensen kunnen helpen. Aan de ene kant door middel van geld en aan de andere kant door mensen in de directe omgeving te helpen. Daarom doen we mee aan diverse acties bijvoorbeeld Unicef, Schoenmaatje, Edukans en het verrassen van mensen in de buurt. 

Eenmaal per jaar/ in juni organiseert de OC een pleinfeest, waarvan een deel van de opbrengst naar een goed doel gaat. 

Activiteiten 

In oktober wordt de kinderboekenweek feestelijk geopend. 

In de laatste schoolweek wordt een sing-a-song georganiseerd. Kinderen zingen een lied of laten een dans zien, waarbij u van harte welkom bent! 

Voor groep 8 is er aan het eind van het schooljaar de afscheidsmusical. 

Sport en spelactiviteiten  
Jaarlijks doet onze school mee aan diverse sportactiviteiten zoals korfbal, voetbal en schaken. De groepen 1 t/m 8 doen jaarlijks mee met de Koningsspelen.  

Schoolreis/kamp/excursies

Wij organiseren ieder jaar voor de groepen 1 t/m 7 een schoolreis. De prijzen van de schoolreizen zijn de laatste jaren, met name door de hoge vervoerskosten, sterk gestegen. Om de prijzen gemiddeld gesproken in de hand te houden kiezen wij in een cyclus van drie jaar voor 3 verschillende bestemmingen: Educatief, pretpark en ‘goedkoop – dichtbij’. De bestemming en de kosten van het schoolreisje worden in het voorjaar bekend gemaakt.

Groep 8 gaat aan het eind van schooljaar op schoolkamp.  

Het is ook mogelijk dat de leerkracht van de groep van uw kind een excursie naar aanleiding van bijvoorbeeld een klassenproject organiseert. Hiervan wordt u tijdig op de hoogte gesteld. 

Stichting VPCO Ermelo

De Koningin Julianaschool is één van de zes scholen die is aangesloten bij de Stichting VPCO (Voor Protestants Christelijk Onderwijs) Ermelo. De Stichting heeft als kerntaak het verzorgen van protestants-christelijk basisonderwijs in de gemeente Ermelo. De stichting biedt onderwijs aan voor alle leerlingen die haar scholen bezoeken en waarvan de ouders de grondslag respecteren.

De basis van waaruit wordt gewerkt en die wordt uitgedragen is ons geloof vanuit de protestants-christelijke traditie. Er is ruimte voor verschil in beleving van het christelijk geloof, met respect voor andere levensovertuigingen.

In het onderwijs worden accenten gelegd op: een veilige omgeving voor de leerlingen, het samenwerken en het zorg dragen voor elkaar.

Koningin Julianaschool

Directeur: Giralda Broekhuizen
Spechtstraat 49
3853 VA Ermelo
Tel: 0341-552284
E-mail: infojuliana@vpcoermelo.nl

Postadres:
Postbus 3030
3850 AG Ermelo

Volg ons op: