MR

De MR is een zelfstandig orgaan dat op basis van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) een overlegpartner is van de directie. De MR van de Julianaschool bestaat uit 3 ouders (oudergeleding) en 3 leerkrachten (personeelsgeleding). De directie is geen lid van de MR maar overlegpartner. Het overleg met de directie vindt maandelijks plaats in de MR-vergadering. In dit overleg wordt gesproken over het onderwijs-, personeelsorganisatie-en financieel beleid dat binnen de school gevoerd wordt.

De MR werkt binnen de kaders van de wet op de medezeggenschapsraad en heeft bij veel bestuurlijke zaken instemming- of adviesrecht. Het gaat bijvoorbeeld over benoemingsprocedures, wijzigingen in personeelsbeleid, ARBO- beleid etc. De schoolleiding houdt de MR op de hoogte van het te ontwikkelen en gehanteerde beleid en over ontwikkelingen of gebeurtenissen binnen de school die meer dan een individueel geval betreffen. 

De MR vergadert 5 à 6 keer per jaar over diverse schoolzaken en adviseert het verenigingsbestuur en de directie van de school, gevraagd en ongevraagd. De vergaderingen zijn openbaar en de notulen van deze vergaderingen kunt u opvragen bij de secretaris van de MR. 

Voor VPCO als geheel functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die dezelfde rechten heeft als de MR voor zaken die alle scholen van VPCO aangaan. De GMR neemt in die gevallen de taak over van de individuele MR-en. Het bestuur voert het overleg met de GMR. 

Medezeggenschapsraad geleding ouders

Joep Bisschops (voorzitter)
Nelleke Hamstra
Sjaak van der Lee

Marjan van den Ham vertegenwoordigt de school namens de ouders in de GMR. 

Medezeggenschapsraad geleding leerkrachten

Marieke Schuur
Natascha Boonen (secretaris)
Nienke Slump

Carin Houwaard vertegenwoordigt de school namens het team in de GMR. 

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot vorming of toepassing van beleid op school of als u zelf belangstelling heeft voor een rol in de MR, kunt u contact opnemen met een lid van de MR of via mrjuliana@vpcoermelo.nl. Wij stellen uw inbreng zeer op prijs. U kunt een vertrouwelijke behandeling en directe aanpak van ons verwachten. 

Downloads

Koningin Julianaschool

Directeur: Giralda Broekhuizen
Spechtstraat 49
3853 VA Ermelo
Tel: 0341-552284
E-mail: infojuliana@vpcoermelo.nl

Postadres:
Postbus 3030
3850 AG Ermelo

Volg ons op: